ThaiAsianLife 

ใบทะเบียนพาณิชย์ ไทยเอเขียนไลฟ์

 

ไทยเอเชี่ยนไลฟ์ ได้รับการจดทะเบียนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3730500121603 รับรองโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ให้บริการหรือขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตต้องมีเพื่อยืนยันตัวตนว่ามีตัวตนอยู่จริง เช่นเดียวกับการจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง นอกจากนี้เป็นการแสดงความจริงใจในการทำธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขายมีต่อผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ซื้อแทบไม่เคยเห็นหน้าหรือตัวตนจริงๆ ของร้านค้าออนไลน์เลย

 

เลขทะเบียนนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจต่อเวบไซต์นั้นๆ ในเรื่องการสั่งซื้อ, การชำระเงิน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ภายในเวบไซต์ ซึ่งได้จดทะเบียนถูกต้องและเวบไซต์มีเจ้าของชัดเจน ทั้งนี้การจดทะเบียนเจ้าของเวบไซต์หรือผู้ประกอบการต้องยื่นหลักฐานเช่น สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนการค้า ฯลฯ ไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังนั้นในกรณีที่เกิดปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆ การติดตามและตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการก็ทำได้สะดวก และดำเนินการได้จริง

 

ในทางกลับกัน หากท่านทำการสั่งซื้อ, การชำระเงิน หรือทำธุรกรรมต่างๆ กับเวบไซต์ที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก็อาจเกิดความเสี่ยงต่างๆ เช่น การทำธุรกรรมไม่ตรงไปตรงมาตามที่คาดหวัง หรือมีปัญหาไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหนอย่างไร เป็นต้น

 

 

 

DBD registered

รายละเอียดการจดทะเบียนของผู้ขาย/ผู้ประกอบการ

ศูนย์จัดการข้อร้องเรียนด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 

HomeHome


ตะกร้าสินค้า  

(ว่าง)
วิธีการสั่งซื้อสินค้า
วิธีการชำระเงิน
การส่งสินค้า
แจ้งการโอนเงิน
สมัครสมาชิก รับสิทธิประโยชน์


DBD registered